• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Algemene voorwaarden

Inleiding

-

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

-

Definities

-

1 Kiddoez: gevestigd te 's-Gravenhage en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder de naam Kiddoez.
2 Website: de website van Kiddoez, te raadplegen via www.kiddoez.eu en alle bijbehorende subdomeinen.
3 Klant: de natuurlijk persoon niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met Kiddoez en/of zich geregistreerd heeft op de Website.
4 Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Kiddoez, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
5 Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

-

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

-

1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Kiddoez zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2 Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Kiddoez slechts bindend, indien en voor zover deze door Kiddoez uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
3 Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan de Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

-

Prijzen en informatie

-

1 Alle op de Website en in andere van Kiddoez afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

2 Er worden geen aparte verzendkosten gerekend.

3 De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Kiddoez kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Kiddoez afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

4 Kiddoez kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

5 Kiddoez kan niet verantwoordelijk worden gehouden wanneer de klant een bestelling plaatst en daarbij het verkeerde ordernummer besteld. Kiddoez is dan niet verplicht om het artikel retour te nemen.

6 Kiddoez is niet verplicht om een (tweeling) kinderwagen retour te nemen wanneer hij bij aflevering niet past in de auto. Dit omdat de maten vermeld staan bij de kinderwagens en als dit niet het geval is, deze op te vragen zijn bij Kiddoez.

7 Kiddoez accepteert geen retour of annulering van producten die speciaal voor de klant worden gemaakt omdat deze uit de collectie zijn of gaan, of wanneer deze niet meer op voorraad zijn bij een fabrikant en de fabrikant speciaal dit product voor de klant maakt.

8 Kiddoez hoeft een annulering van een bestelling, waarvan de levertijd langer wordt en die is ontstaan door overmacht, niet te accepteren.

-

Tot standkoming Overeenkomst

-

1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door Klant van het aanbod van Kiddoez en het voldoen aan de daarbij door Kiddoez gestelde voorwaarden.
2 Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Kiddoez onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
3 Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Kiddoez het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
4 Kiddoez kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst.
Indien Kiddoez op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.
5 Kiddoez heeft het recht bestellingen van klanten die handelen in de uitoefening van hun beroep of bedrijf te weigeren.

-

Registratie

-

1 Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Klant zich registreren via het registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.
2 Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.
3 Klant dient zijn inloggegevens zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. Kiddoez is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de Klant.
4 Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Kiddoez daarvan in kennis te stellen, zodat Kiddoez gepaste maatregelen kan nemen.

-

Uitvoering Overeenkomst

-

1 Zodra de bestelling door Kiddoez is ontvangen, stuurt Kiddoez de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.
2 Kiddoez is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
3 De levertermijn bedraagt in beginsel 3-7 weken voor kinderwagen etc., de levertijd van meubels bedraagt in beginsel 5-9 weken. De wijze van levering kan op verschillende manieren plaatsvinden en is ter keuze van Kiddoez.
4 Indien Kiddoez de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum.
5 Kiddoez raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.
6 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.
7 Kiddoez is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren als het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product te retourneren.

-

Overmacht

-

Indien Kiddoez door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.
Ingeval van Overmacht heeft Afnemer geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als Kiddoez als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
Kiddoez zal Afnemer zo spoedig mogelijk van een (dreigende) Overmacht op de hoogte stellen.

-

Herroepingsrecht

-

1 Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Kiddoez binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
⦁ als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen.
⦁ als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
⦁ bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

2 Slechts de rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van Klant. Klant dient derhalve zelf de retourkosten te dragen. Indien deze kosten hoger zijn dan het reguliere posttarief, geeft Kiddoez een raming van deze kosten.
Eventuele door Klant betaalde kosten voor verzending van een retourzending komen voor kosten van de klant.
-
3 Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Klant in een fysieke winkel zou kunnen.
-
4 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Kiddoez schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal Kiddoez de klant hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. Kiddoez heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.
Kiddoez behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van Kiddoez of de leverancier van het product) is beschadigd.
-
5 Klant kan de Overeenkomst ontbinden conform lid 1 van de in dit Artikel gestelde termijn door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan Kiddoez, of op andere ondubbelzinnige wijze aan Kiddoez kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet en de producten retour zend. Kiddoez bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. De Klant heeft 7 dagen na ontvangst de tijd om het product retour te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.
Producten kunnen geretourneerd worden aan:
Kiddoez, 's-Gravenhage
-
6 Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 werkdagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft betaald. Als Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Kiddoez de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen Tenzij Kiddoez aanbiedt het product zelf af te halen, mag Kiddoez wachten met terugbetalen tot Kiddoez het product heeft ontvangen of tot Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
-
7 Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.
-
8 Het herroepingsrecht geldt niet voor:

- Producten die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

- Wanneer de klant zelf een foute bestelling heeft geplaatst (kleur) en het artikel al heeft ontvangen;

- Wanneer de klant niet de maten heeft gecontroleerd voor het plaatsing van de bestelling;

- Wanneer de klant het niet in de originele verpakking en het in originele staat kan retourneren.

- Wanneer een product speciaal voor de klant wordt gemaakt omdat deze uit de collectie is of gaat, of wanneer deze niet meer op voorraad is bij een fabrikant en de fabrikant speciaal dit product voor de klant maakt.

- Annulering van een bestelling omdat de klant zijn mening veranderd. Een annulering van een bestelling wordt alleen geaccepteerd wanneer Kiddoez de reden gegrond vindt. Er moet dan schriftelijk contact via email met de klantenservice van Kiddoez hebben plaats gevonden, na het plaatsen van de order.

- Annulering van een bestelling, ivm een langere levertijd, die is ontstaan door overmacht en waar Kiddoez geen hand in heeft. Bijvoorbeeld door een langere levertijd die door de fabrikant of leverancier is ontstaan.

-

Betaling

-

1 Klant dient betalingen aan Kiddoez volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Kiddoez is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent Klant een betalingstermijn van 7 dagen ingaand op de dag na levering.
2 Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de Kiddoez is gewezen op de te late betaling en Kiddoez de Klant een termijn van 7 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 7-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Kiddoez gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Kiddoez kan ten voordele van Klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

-

Garantie en conformiteit

-

1 Kiddoez staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Kiddoez er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2 Een door Kiddoez, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst al heeft en kan inroepen.
3 Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Kiddoez daarvan in kennis te stellen.
4 Indien Kiddoez de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product. Dit Artikel staat een beroep op eventuele schadevergoeding niet in de weg.

-

Klachtenprocedure

-

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer.
6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

-

Persoonsgegevens

-

1 Kiddoez verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.

-

Slotbepalingen

-

1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Kiddoez gevestigd is.
3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
4 Onder “schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

-

Contactgegevens

-

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

-


Kiddoez
tel +31 (0)6144 242 652
e [email protected]